ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017-09-27_101729

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ whitekpi-2

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

                 “หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการความเข้าใจต่อความท้าทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจการเมืองโลก และยังมีเป้าหมายสำคัญคือการตั้งคำถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไร และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ประเทศไทยจะเข้าไปสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน เป้าหมายเหล่านี้นำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ หลายประการ เช่น เรื่องของนโยบาย ภาวะการเป็นผู้นำของไทยในบริบทอาเซียน การที่ไทยจะสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของไทยและอาเซียนในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม       … more »

ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ z

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

                           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/——-2561.aspx#.WYF8xBWLTIU… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ the_6th_psu_ed-01-resize-1

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

                        การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ logo-recovered

โครงการทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

                 ขอเชิญอบรมเรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเรื่อง “การทบทวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยเพื่ออ้างอิงที่ไม่ใช่การคัดลอกให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงาน โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ท่านละ 3,200 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20170529135241_0-55

กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560

   ด้วยธนาคารออมสิน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทั้งปวง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อนำความสุขความเจริญมาสู่ปวงชนชาวไทย และให้เวทีการประกวดวาดภาพครั้งนี้เป็นพื้นที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อการประกวด “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่จำกัดแนวคิดด้วยงานศิลปะที่นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย          การจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประจำปี 2560 นี้ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ aprigf-2017-banner

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (APRIGF 2017)

                    ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมนานาชาติ “เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2560” (Asia Pacific Regional Internet Governance Forum – APrlGF2017) ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ edresearch

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงาน

      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำข้อมูลฐานการวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทางการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ด้วย เอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ poster-conference9-npru-1

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” การประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย(Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 18… more »