รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รอบการประเมิน วันที่ 1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน

หมายเหตุ : คลิกเพื่อดูรายการหลักฐานตามตัวบ่งชี้