ข้อมูลปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

  1. “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 : ทิศทางการให้ทุนในประเทศไทยและการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM และ Facebook Lives ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

  2. “กิจกรรมการเขียนโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์ปัญหาวิจัย” ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  3. “กิจกรรมการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ” ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563  ณ ทรีธารา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

   4. “กิจกรรมเทคนิคการเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  5. “กิจกรรมการต่อยอดงานวิชาการสู่การบริการสังคม” ดำเนินการเมื่อวันที่ ุ6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2562)

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2554)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,226,900
   
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

  • ผลงานทาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564