นักวิจัย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิจัยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.วิฑูรย์  อบรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์พสุพัฒน์  สัมมากสิพงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุวิทย์  ภูมิฤทธิกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี