ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Philosophy)

มุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัย  ก้าวไกลบริการวิชาการ  สร้างผลงานสู่สังคม

วิสัยทัศน์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Vision)

“สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มุ่งมั่นสนับสนุน  ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบัน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  เพื่อนำความเป็นเลิศของสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

พันธกิจของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Mission)

  1. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
  2. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
  3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Goals)

  1. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสอดรับการพัฒนาประเทศ
  2. ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
  3. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Identity)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยตามแนวทางการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม

เอกลักษณ์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Uniqueness)

เป็นหน่วยงานที่ประสานงานและให้บริการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งเน้นให้สถาบันฯเป็นเลิศทางด้านการวิจัย

ค่านิยมหลักของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Core Value)

P    Professional Engineer to define the licensure process through which an engineer becomes authorized to practice engineering and/or provide engineering professional services to the public.

I     Inspire Invention, Innovative Driven, Intellectual Property

T    Team Teach, Training, Technology Transfer and Technology Commercialization

วัฒนธรรมองค์กรของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (Corporate Culture)

“วิจัยเป็นผลงาน บริการคือหน้าที่” การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “ระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม” เพื่อปลายทาง “นักปฏิบัติ มืออาชีพ”