แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (พ.ศ. 2559-2563) 

ยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2. สนับสนุนงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของชุมชน
3. มีสำนักห้องสมุดเป็นแหล่งบริการวิชาการด้วยสารสนเทศที่หลากหลายทันสมัยได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
3. พัฒนาสำนักหอสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสอดรับการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. มีศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กลยุทธ์
1. สร้างนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานจัดการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและยกระดับกลุ่มวิจัยขึ้นเป็นศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายและยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
2. รักษาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการปทุมวันให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักหลักธรรมาภิบาล
2. มีระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ