ข้อมูลปีการศึกษา 2562

การจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2562)
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2554)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 430,000
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 774,300
3. สำนักงานสภาสถาบัน 200,000
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,404,300
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563