แนะนำหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เลขที่ 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หน่วยงานในสังกัด
1. สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
2. ศูนย์บริการวิชาการและวิจัยเทคโนโลยี
3. ฝ่ายวารสารวิชาการ
4. สำนักห้องสมุด
5. ศูนย์ความร่วมมือภาครัฐ ร่วมเอกชน