ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทเศไทย(กฟผ.) ได้ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ดังนี้

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่องการเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558

2. เรื่องการเปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

3. เรื่องการเปิดรับสมัครทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
————————————————————————————
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 3 เรื่อง
1. เรื่องโครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของบริษัทก่อสร้างไทยในงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

2. เรื่องโครงการศึกษาวิธีการวัด Circulating Current ของ Enclosure เพื่อใช้วิเคราะห์คุณภาพของจุดต่อ

3. เรื่องการศึกษาผลกระทบของมาตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ในประเทศไทย

โดยท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือติดตามรายละเอียดแต่ละโครงการได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

No comments.

Leave a Reply