ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำวารสารวิจัยรามคำแหง 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย ซีงขณะนี้วารสารวิจัยรามคำแหงได้รับการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลศุนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8696 หรือ
www.rd.ru.ac.th

No comments.

Leave a Reply