ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

doc04903420160119145511_001 doc04903420160119145511_002

ประกาศทุนฯ กองทุนวิจัย สทป. 2559 ครั้งที่ 3
เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

อาศัยอำนาจตามข้อ 11(2)ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2555 ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 จึงประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

กำหนดการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผล วันที่ 4 มีนาคม 2559

ทำสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเวฬุ  หงษ์ร่อน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

หรือโทร 02-104-9099 ต่อ 5000 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

No comments.

Leave a Reply