ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน

ข้อผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รายการหลักฐาน
1 ในปีการศึกษา 2562 สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักวิจัยฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 4.1 พิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการแจ้งให้สถาบันทราบ ตามบันทึกข้อความที่ สวบ.0061/2563 เรื่อง ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 256362RAS 1-1-01  แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยฯ พ.ศ.2559 – 2563
62RAS 1-1-02  แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563
62RAS 1-1-03  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2 ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ
ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559 – 2563)
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 สำนักวจัยฯ โดยมีการดำเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยฯ กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการตามที่ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์โดยเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่บุคลากรโดยการแจ้งเวียนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนมีการนำแผนไปเผยแพร่ในเว็บไซต์http://research.pit.ac.th/
อ้างอิง 62RAS 1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563
อ้างอิง 61RAS 1-1-02 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิจัยฯ
พ.ศ.2559 – 2563
อ้างอิง 62RAS 1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิจัยฯ
62RAS 1-2-03  หน้าเว็บไซต์ http://research.pit.ac.th/
3 สำนักวิจัยฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักวิจัยฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และสิ้นไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
62RAS-1-3-01 แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยฯ
62RAS 1-3-02 บันทึกข้อความ
ที่ สหส.015/2563 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 1
62RAS 1-3-03  บันทึกข้อความ
ที่ สวบ.066/2563 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2
4 สำนักวิจัยฯ ได้มีการดำเนินการให้ปรับแผนการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้นั้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดำเนินการต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ สวบ.0110/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563             
     พร้อมทั้งได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ตามบันทึกข้อความที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ที่ วผป.050/2562 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันที่รับผิดชอบ ส่งคืนที่กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
62RAS 1-4-01  บันทึกข้อความ ที่ สวบ.0110/2563 เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลการปรับแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
62RAS 1-4-02 บันทึกข้อความที่ วผป.050/2562 เรื่อง ขอติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
อ้างอิง 62RAS 1-3-02 บันทึกข้อความ ที่ สหส.015/2563 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 1
อ้างอิ62RAS 1-3-03  บันทึกข้อความ ที่ สวบ.066/2563 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2
5 สืบเนื่องจากสำนักวิจัยฯ ได้มีการดำเนินการให้ปรับแผนการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้นั้น และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาดำเนินการต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ สวบ.0110/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563             อ้างอิง 62RAS 1-4-01  บันทึกข้อความ ที่ สวบ.0110/2563 เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลการปรับแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563