ประกาศ…ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น
และสำหรับปีงบประมาณ 2560 นี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดลักษณะโครงการวิจัย และรายละเอียดต่าง ๆ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือ download ได้ที่ http://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอขอรับทุนโครงการวิจัย ผ่านสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 กันยายน 2558

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โทร. 02-104-9099 ต่อ 5000

No comments.

Leave a Reply