เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติซ เคานซิล ประเทศไทย

ด้วยบริติซ เคานซิล ประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วมส่งข้อเสนอโครงการสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิจัยของสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการ Researcherr Links ประจำปี 2015/2016

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
www.britishcouncil.or.th หรือ www.goo.gl/lcSlsA
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-657-5633 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newtonfund@britishcouncil.or.th
หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

 

No comments.

Leave a Reply