การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
      การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอ้างอิงกับ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สำหรับในปีะงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database)เพื่อให้บริการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ชื่อฐานข้อมูล ช่วงเวลาให้บริการ
1 ABI/INFORM Collection 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
2 ACM Digital Library 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
3 ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
4 SpringerLink – Journal 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
5 Web of Science 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค. 2561
6 American Chemical Society Journal 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
7 Emerald Management 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
8 Academic Search Complete 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
9 H.W. Wilson 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
10 EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถิติากรใช้งาน รายละเอียดฐานข้อมูลอิเล็กทอรนิกส์พร้อม คู่มือการใช้งาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/

No comments.

Leave a Reply