ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ใบสมัครกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

No comments.

Leave a Reply