ขอชเฺญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

                                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพื่อพิจารณษเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/data/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD60.pdf
  • กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 พร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่ Email : alumni.kmutnb@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

No comments.

Leave a Reply