การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี 2561

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏฺบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกรพัฒนาประเทศ และต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best price) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

             หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี 2561 ขอให้ดำเนินยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 10 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จำนวน 1 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

No comments.

Leave a Reply