การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

 

               “หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการความเข้าใจต่อความท้าทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจการเมืองโลก และยังมีเป้าหมายสำคัญคือการตั้งคำถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไร และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ประเทศไทยจะเข้าไปสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน เป้าหมายเหล่านี้นำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ หลายประการ เช่น เรื่องของนโยบาย ภาวะการเป็นผู้นำของไทยในบริบทอาเซียน การที่ไทยจะสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของไทยและอาเซียนในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม     

               การแสวงหาความรู้และข้อมูลที่เป็นระบบและรอบด้าน จะช่วยในการทำความเข้าใจและวางบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อสร้างการทูตเชิงรุก อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศไทย และการสร้างความเป็นผู้นำของประเทศไทยในระดับอาเซียน ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนาและจัดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และการกำหนดประเด็นความท้าทาย การวิเคราะห์และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ตรงในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เป็นประโยชน์ ต่อผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับความท้าทายและสามารถหาโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ครอบคลุม และบรรลุตามเป้าหมายของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

  • ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2560)
  • ใบสมัคร
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

No comments.

Leave a Reply