ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ วช. ได้กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานการวิจัยในระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยและนวัตกรรมกับการตลาด เป็นการยกระดับคุณภาพการวิจัย และผลิตภัณฑ์จากการวิจัยสู่มาตรฐานสากล อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น

                 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงขอเชิญท่านและบุคลากร หน่วยงานของท่านในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเสวนาได้ที่ http://www.research-expo-register.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

กองมาตรฐานการวิจัย

โทร.  ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๖, ๖๐๘, ๖๑๒, ๖๑๓ และ ๖๑๔

ดาวน์โหลดไฟล์ : http://research.pit.ac.th/wp-content/uploads/ประชุมเสวนา-เรื่อง-“การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”.pdf

No comments.

Leave a Reply