เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม โดยสามารถส่งข้อเสนอมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จะได้ทำการตรวจสอบและรวบรวมข้อเสนอโครงการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 5000

No comments.

Leave a Reply