2017-12-06_141459

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02 (update 15 ม.ค. 2561)

trf_industry

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

                        ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5 ส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง… more »

2017-09-27_102707

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ วจ. 05-01-02

2017-09-27_101729

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารอ่านเพิ่มเติม

edresearch

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงาน

      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำข้อมูลฐานการวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผลการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทางการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ด้วย เอกสารแนบ

thaihealth_c_cefghpvz3467

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

        แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพํมนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั้งยืน จึงใคร่ขอเชิญชวนส่งโครงร่างงานวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวประมาณ 10 – 15 หน้ากระดาษ A4 มายังเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะประกาศให้ทราบทางอีเมล์ที่ผู้เสนอขอทุนแจ้งเข้ามา ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2560… more »

endeavour

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”

                          รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Scholaships and Fellowships” ให้กับนักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research… more »

t5ttt

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehical : UAV)” ประจำปี 2560

                        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย และการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehical : UAV)” ประจำปี 2560 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nrct.go.th/ และ http://www.inventorday.nrct.go.th/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน… more »

thailandpost-sample-1-728-1-2

ทุนไปรษณีย์ไทย 2560 : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2560

                    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาได้ที่ e-mail : information@thailandpost.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560… more »

2017-05-23_201104

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเพิ่มเติม) โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนา OTOP ให้เป็น Premium OTOP หรือการพัฒนา High value Services หรือ Start up ร่วมกับการทำ E-commerce เป็น Platform ในการต่อยอดทางธุรกิจ