ข่าวประชาสัมพันธ์

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ       การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) เพื่อให้บริการวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอ้างอิงกับ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สำหรับในปีะงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database)เพื่อให้บริการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีความประสงค์ที่จะทำการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ใบสมัครกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ