ข่าวประชาสัมพันธ์ 591206-2

ขอชเฺญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

                                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพื่อพิจารณษเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/data/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD60.pdf กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คุณพรทิพย์ พูนสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ foooter_img-bg-1024x577-11111111-22

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี 2561

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏฺบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกรพัฒนาประเทศ และต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best price) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์              หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility ปี… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ minimalwallpapers1-66-8

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

                              ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนุบสนุนปละกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา อาชีวศึกษา   *หมดเขตการรับสมัครในระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา ในวันที่… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ trf_industry

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

                        ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5 ส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทาง… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ 23032822_520766184941121_8803371014487842065_n-1

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICSSS 2017)

The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 : Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ bannernewicbir-1

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)

                        ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนำเสนอผลงานท่านละ 3000 บาท อัตรานักศึกษา 1500 บาท (รวม… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ whitekpi-2

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

                 “หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” เป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องการความเข้าใจต่อความท้าทายต่าง ๆ ของไทยในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจการเมืองโลก และยังมีเป้าหมายสำคัญคือการตั้งคำถามว่า ในกรอบของประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไร และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ประเทศไทยจะเข้าไปสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ทั้งไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีพลวัตไปด้วยกัน เป้าหมายเหล่านี้นำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ หลายประการ เช่น เรื่องของนโยบาย ภาวะการเป็นผู้นำของไทยในบริบทอาเซียน การที่ไทยจะสามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ และการทูตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของไทยและอาเซียนในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม       … more »

ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ z

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

                           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/——-2561.aspx#.WYF8xBWLTIU… more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ the_6th_psu_ed-01-resize-1

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education”

                        การประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference “Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ… more »